Lượng hàng tồn trên NYBOT-ICE được chứng thực ngày 03/05/08

Sô kho hàng tôn đã được chứng thực trên thị trường cà phê New York

       AN    HA/BR   HO    MI    NO     NY   TOTAL
Burundi   5,686   5,462    0    0    0  3,425   14,573
Colombia  166,870  68,901  9,642  1,350  5,955  57,167  309,885
Costa Rica   230   365  1,699    0    0  1,560   3,854
Ecuador      0    0    0    0    0  3,000   3,000
El Salvador 108,536  63,385 195,627  35,324 146,801  23,474  573,147
Guatemala  16,946  8,050  22,575  3,775  54,486  31,485  137,317
Honduras  346,378 364,944 152,170  10,353 257,379  36,499 1,167,723
India    101,516 108,266    0    0   589  2,558  212,929
Mexico   285,661  84,387  46,557  4,500  93,074 198,711  712,890
Nicaragua  186,490  5,945  37,725  63,089  5,772  48,532  347,553
Panama     300    0    0    0    0   384    684
Papua New Guinea 0   320    0    0    0    0    320
Peru    402,079  83,610  6,990   375  13,039 266,108  772,201
Rwanda    17,359  3,850    0    0    0    0   21,209
Tanzania   2,147   640    0    0    0   960   3,747
Uganda    52,781  14,058    0    0    0   570   67,409
Venezuela    500    0    0  5,974    0  6,976   13,450
Total   1,693,479 812,183 472,985 124,740 577,095 681,409 4,361,891
Sô bao kiêm đinh thuong ngày
Tình trang tai các cang      Bao
AN
Sô bao chua đuoc kiêm đinh   6,120
Sô bao đã đuoc kiêm đinh    10,915
AN Total   17,035
NY
Sô bao chua đuoc kiêm đinh    275
Sô bao đã đuoc kiêm đinh     525
NY Total    800
Grand Total 17,835
Sô bao đang cho kiêm đinh
Port      Bags
AN      13,215
HA/BR     2,494
HO      28,149
MI       275
NO      17,327
NY      4,725
Grand Total 66,185
Sô bao se đóng gói lai do kém chât luong giao

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81