Chất lượng phân bón cho cây trồng: Thực trạng báo động!

Dak Lak mỗi năm tiêu thụ khoảng 800.000 tấn phân bón, tập trung ở các vùng chuyên canh cà phê.

64