Tổ chức cà phê thế giới (ICO), thông tin thành viên