Tạm trữ cà phê phải hướng đến người sản xuất cà phê

Năm 2010 này giới cà phê (bao gồm doanh nghiệp và người sản xuất) luôn quan tâm đến một chủ trương lớn của Chính phủ, đó là “ Tạm trữ cà phê “. 20