Hàng hóa phái sinh, tìm hiểu cách giao dịch hàng hóa

Thị trường hàng hóa phái sinh gồm những hợp đồng tài chính có giá trị bắt nguồn từ giá trị của tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ.

Xem thêm: