Mưa lớn kèm gió lốc, hơn 1.000 tấn sầu riêng bị rụng hư hỏng hoàn toàn

Tổng thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân ở huyện Đức Linh, Bình Thuận do mưa to kèm gió lốc ước đạt hơn 62 tỷ đồng.