Khắc phục hiện tượng cà phê Catimor đậu quả rất ít?

Khi kiểm tra vườn tôi nhận thấy khả năng đậu quả rất ít 50%, quả không chịu lớn trong khi đó vườn cây vẫn phát triển tốt. 14