6 yếu tố cho thấy đáy của khủng hoảng kinh tế

Nếu muốn biết thời kỳ tệ hại nhất của khủng hoảng kinh tế đã qua, nên nhìn vào TTCK, giảm phát, giá nhà đất, tiêu dùng, tỷ lệ tiết kiệm và thương mại toàn cầu.