Cách tính ra số lượng phân đơn cần thiết để bón?

Tôi đọc trong tài liệu của PGS. Phan Quốc Sủng có hướng dẫn : thời kỳ kinh doanh, cây cà phê cần bón 200kg N + 150kg P + 200kg K/ha/năm. 67