(12-08-2015) Việt Nam điều chỉnh tỷ giá VND/USD: việc phải đến!

Việc điều chỉnh tỷ giá VND sẽ có thể tạo nên lực bán ra trên sàn kỳ hạn cà phê London làm giá trên sàn này xuống. Nhưng giá nội địa có điều kiện vững và tăng vì thanh toán bằng tiền VND mà VND lại rẻ hơn USD. 2