Hạn chế doanh nghiệp bán cà phê theo mô hình trừ lùi

Xuất khẩu cà phê trong năm 2010 vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, do kinh tế thế giới chưa phục hồi một cách bền vững.