(19-06-2015) Giá cà phê vắt mạnh, ta nên làm gì?

Khi đã đúng “khấc”, bất kỳ thị trường kỳ hạn hàng hóa nào cũng theo cách của mình mà chẳng có gì có thể gây ảnh hưởng đến chiều hướng sàn đang thực hiện. 5