Xu hướng giá cà phê tuần 28 (06-10/7/2015)

Khuynh hướng giá cà phê tuần sau thế nào? Dự kiến sàn robusta Ice London mở cửa chiều 6-7...