(06-11-2015) Giá kỳ hạn robusta hụt hơi rồi sao?

Sau khi chạy lên 1684 USD/tấn, giá cà phê vối robusta dừng lại đó để rồi quay về mức âm 1 USD khi đóng cửa. Đây là dấu hiệu như... 10