Sóng hàng hóa sẽ còn tiếp tục

Giá hàng hóa sẽ dừng lại khi ngành công nghiệp dư thừa năng suất và dự trữ một số mặt hàng quá lớn, đặc biệt là dầu.