Bệnh cây cà phê cần giúp đỡ

Cà phê được 2 năm tuổi, cà phê ghép đa dòng, toàn bộ vườn cây hiện đang trong mùa khô ra hoa, phát triển tốt. Diện tích cả vườn 1,2ha. Tuy nhiên có 3 cây bị khô lá gốc, sau lên dần đến ngọn và chết. 42