Ứng dụng công nghệ sinh học tại Việt Nam – Một hướng đi cần thiết

Trên thế giới, công nghệ sinh học trong nông nghiệp có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu lương thực và thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách tăng năng suất 1