Công ty cổ phần cà phê Petec thay đổi chủ tịch HĐQT

Cà phê Petec cho biết, Ông Nguyễn Minh Trực thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị.