Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá cà phê Robusta kỳ hạn 07/2012

Hiện nay đang lá sóng 3 tăng. Sóng 3 tiếp tục tăng lên 2430-2727. Sóng 3 dừng lại và giảm về sóng 4 (2134-2099-2064) rồi tăng lên sóng 5 (2534-2567-2604). 10