Nông nghiệp xuất siêu gần 8 tỷ USD

Sau 11 tháng, xuất siêu của toàn nền kinh tế đạt gần 11 tỷ USD, trong đó, ngành nông nghiệp đóng góp rất đáng kể với giá trị xuất siêu đạt 7,82 tỷ USD.