Chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp: Vi phạm vẫn tràn lan

Trong những tháng đầu năm 2012, vi phạm chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp vẫn tiếp tục xảy ra khá phổ biến và nhức nhối trong khi việc quản lý còn nhiều hạn chế, một phần do sự chồng chéo của các cơ quan chức năng.