Cây Măc ca có thể giúp Tây Bắc thoát nghèo

Mắc ca được coi là cây trồng trẻ nhất trong lịch sử trồng cây lâm nghiệp của loài người, đã được trồng ở Australia, Mỹ, Braxin, Kenya, Costa Rica, Nam Phi, Trung Quốc, Thái Lan… 32