(16-12-2015) Giá cà phê: gió lặng trước đợt bão chăng?

Về kỹ thuật cơ sở tháng 3-2015, đối với sàn robusta mức 1500 là quan trọng. Nhưng cơ hội kích tăng mạnh khi... 2