Cơ chế tín dụng riêng cho nông nghiệp – nông thôn: Hỗ trợ ngân hàng và người vay

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để trình Chính phủ.