Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu: Công cụ thúc đẩy xuất khẩu

BHTDXK là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro nợ xấu liên quan đến các hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu và giữ vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế.