Chúng ta có nên tin vào những “dự đoán” giá cà phê?

Tại sao chúng ta lại cứ tin theo dự đoán giá cà phê của người này hay người khác nhỉ? Trước hết tại sao khi viết bài người ta lại đưa ra nội dung là “dự đoán”? 22