Khắc phục những bất cập của chính sách tài chính đối với nông nghiệp

Nông nghiệp Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế đất nước. 1