Mời tham gia Hội chợ cà phê – ca cao Seoul 2010

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc xin thông báo và mời các tổ chức, cá nhân có liên quan đăng ký tham gia Hội chợ Cà phê - Cacao quốc tế lần thứ 9 (năm 2010) tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.