(28-06-2015) Tồn kho đạt chuẩn robusta lại tăng

So với cùng kỳ năm 2014, lượng tồn kho robusta đạt chuẩn hiện nay tăng 181%.