(04-06-2015) Tại sao giá cà phê robusta yếu?

Khả năng rủi ro do biến đổi khí hậu hoàn toàn là dấu hỏi lớn, còn để mở và có thể tạo cơ hội cho giá cà phê bất kỳ lúc nào. 10