Tạm trữ cà phê: Có giúp nông dân bán được giá cao?

Việc thu mua tạm trữ có thật sự giúp nông dân tiêu thụ được cà phê với giá cao, ổn định sản xuất, đồng thời tăng kim ngạch xuất khẩu cho cà phê Việt Nam? 8