Gia Lai: Thiếu quỹ đất cho cây cao su

Tỉnh Gia Lai đang quyết tâm thực hiện có kết quả Chương trình chuyển đổi 50.000ha rừng nghèo sang trồng cây cao su, phấn đấu đến năm 2015 là hoàn thành tổng diện tích. Đây là một trong những chương trình lớn của Chính phủ, khai thác tốt tiềm năng về quỹ đất nhằm mang lại lợi ích cho người dân, nhất là cộng đồng người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. 1