Cây mắc ca: Chỉ trồng 10.000 héc ta chứ không phải 200.000 héc ta

Do mắc ca là cây trồng mới, quá trình khảo nghiệm còn cho nhiều kết quả khác nhau, vì vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) chưa đủ căn cứ để phê duyệt quy hoạch cây mắc ca mà chỉ định hướng trồng 10.000 héc ta tới năm 2020 tại những vùng đã khảo nghiệm thành công.