Nông dân phải được hưởng ưu thế của hội nhập

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12.2.2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 3