Khảo sát mùa vụ cà phê Việt Nam, nước ngoài họ đã làm như thế nào?

Tìm hiểu cách các tổ chức, công ty nước ngoài có được thông tin về mùa vụ cà phê của Việt Nam. 30