Xuất khẩu cao su và sản phẩm cao su của Malaysia năm 2022 đạt gần 8 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu cao su và các sản phẩm cao su của Malaysia trong năm 2022 đạt 35,98 tỷ RM (7,96 tỷ USD).