Một số tổng công ty nhà nước bị thua lỗ nặng

Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2009, một số tổng công ty bị thua lỗ khá lớn. Riêng Tổng công ty Cà phê tuy báo cáo lãi 199 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế vẫn rất cao: 525 tỷ đồng. 11