Tại sao Doanh nghiệp và nông dân vẫn chưa thể liên kết?

Mô hình “4 nhà” là mối liên kết có thể phát huy sức mạnh tổng hợp của các “nhà”, tận dụng có hiệu quả tiềm năng 2