[Video] Nhức nhối nạn bóc lột lao động: Mạng lưới “buôn người”

Mức lương bèo bọt, công việc khổ cực…nhiều lao động không trụ nổi đã bị chủ vườn đánh đập…Họ chỉ còn cách cầu cứu gia... 3