Đầu tư cà phê “giấy” trên mạng lỗ ai chịu?

Anh Đặng Minh Hùng có thắc mắc "Đầu tư cà phê "giấy" trên mạng lỗ ai chịu? " 16