Làm trang trại nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 2 tỉ đồng?

Người dân đầu tư xây dựng các trang trại nông nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng và mức hỗ trợ này cao nhất là 2 tỉ đồng 4