Khiếu nại kéo dài tại Cty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh (Đak Lak): Đâu là nguyên nhân?

Để phản ánh cuộc sống, lao động và những câu chuyện chung quanh người trồng cà phê, Y5Cafe có đăng bài “DakLak: Không nộp sản phẩm, chiếm dụng của công” ngày 14/6/2011. Nay Y5Cafe đăng tiếp bài này để rộng đường dư luận. 10