Một số tổng công ty nhà nước bị thua lỗ nặng

Tổng công ty Cà phê tuy báo cáo lãi 199 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế vẫn rất cao: 525 tỷ đồng. 11