Chờ cuộc “đại phẫu” phương án khoán

Mỗi doanh nghiệp (DN) có một hình thức khoán sản phẩm, thậm chí trong một DN lại có nhiều hình thức khoán khác nhau, mức khoán ấn định tuỳ tiện, cao hơn thực tế... là thực trạng tại các DN càphê do UBND tỉnh Đak Lak quản lý. 2