Chờ cuộc “đại phẫu” phương án khoán vườn cà phê

Một cuộc "đại phẫu" phương án khoán sản phẩm đang được các cơ quan chức năng tiến hành, người lao động có thể hy vọng. 2