IMF bơm 250 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu

Quyết định phân bổ khoản vốn tương đương 250 tỷ USD Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của IMF nhằm thúc đẩy thương mại thế giới đã bắt đầu có hiệu lực cuối tuần qua.