Tránh rủi ro trong xuất khẩu cà phê từ hợp đồng mẫu

Một trong những khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hiện nay là không có một hợp đồng xuất khẩu thống nhất