Chính thức lập Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

Tại Việt Nam đã hình thành 3 dự án nhà máy chế biến mắc-ca ở Bình Dương, Lâm Đồng và Quảng Trị... 2