Vấn đề phương pháp ghép chồi cà phê

Phải nói rằng việc chọn giống cây tốt để lấy ghép chồi cà phê là một phương pháp cải tạo mang lại nhiều hiệu quả nhất, nhanh nhất. 28