Tây Nguyên tháng tám

Thời Pháp thuộc, Tây Nguyên (Cao Nguyên) trung phần trong đó có Ðác Lắc thuộc xứ Trung kỳ và vẫn chưa thành khu vực hành chính.