Tây Nguyên Tháng Tám

Những năm đó, năm mà thực dân xâm lược nước ta, chúng tìm mọi cách đặt ách thống trị đối với đồng bào Tây Nguyên; và vào những năm đó, lòng dân Tây Nguyên luôn theo Ðảng, theo cách mạng đấu tranh quật cường, mà cho bọn xâm lược nhiều phen khiếp vía.