Diện tích trồng điều ở tỉnh Đắk Lắk đang giảm nhanh

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk chỉ còn gần 30.000ha điều, chủ yếu là điều đang trong giai đoạn kinh doanh cho thu hoạch, giảm trên 15.700 ha so với năm 2008.